Protilátky na COVID

Aktuální stav:

 

17.12.2021:    Protilátky t.č. jsou dostupné.

 

Podání protilátek proti nemoci COVID-19 (dále protilátky) se v naší nemocnici řídí následujícími pravidly:

 • Protilátky aplikujeme pouze po předchozí domluvě praktického lékaře (PL) s našim lékařem, výsledkem domluvy je termín k podání – bude-li volat sám pacient/ka, termín nedostane
 • Součástí dotazu pro PL bude (bez těchto informací nelze protilátky indikovat):
 • Zda pacient/ka splňuje aktuální kritéria pro podání protilátek (viz níže nebo na webu Ministerstva zdravotnictví)
 • Jaký je klinický stav pacienta/ky včetně saturace na vzduchu, TF, TK a teploty
 • Od kdy pacient/ka klinické příznaky a kdy byl pozitivní antigenní či PCR test
 • Jaké jsou přidružené nemoci a v čem je stav pacienta/ky rizikový
 • Kdy byl pacient/ka naposledy očkován proti COVIDu a jakým preparátem
 • Pokud bude podání protilátek s naším lékařem domluveno, PL vystaví žádanku o protilátky v ISINu – bez vyplněné žádanky protilátky nelze podat
 • Pacient/ka přinese sebou žádanku K s kompletní anamnézou a aktuální medikací, uvedením indikace k protilátkám, datem posledního očkování proti COVIDu) vytištěnou od OL, a kopii vystavené žádanky z ISINu – bez těchto podkladů protilátky nebudou podány (důvodem je kapacita našeho centra)

-        Protilátky podáváme v pracovní dny od 10:00 do 13:00 na oddělení COVID –oddělení Interna A, budova A

 

Kontakt pro praktické lékaře:  

Tel.: 312 575 134

  

 

Indikace k podání protilátek (K 8.12.2021):

 

ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Praha 3. prosince 2021                                  Č. j.: MZDR 3725/2021-22/OLZP:

                                                                         Č. j.: MZDR 3724/2021-14/OLZP:

 

Léčebné podání:

 

Kombinace léčivých přípravků je určena k léčbě pacientů s prokázaným mírným a středně těžkým onemocněním covid-19, kteří jsou ve vysokém riziku progrese do závažného průběhu onemocnění covid-19 s potřebou hospitalizace (včetně osob dříve očkovaných proti covid-19), pokud splňují následující kritéria:

 

 • dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg, 
 • pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigenní či PCR), 
 • do 7 dnů od nástupu příznaků covidu-19, 
 • klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci pro covid-19 (na pacienty, kteří jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je covid-19, se vztahují identická kritéria podání jako pro nehospitalizované osoby), 
 • klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro covid-19, 

 

 • dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá. 

 

 

Pacient s vysokým rizikem je definován jako ten, kdo splňuje alespoň jedno z následujících kritérií: 

 

 • index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 35 kg/m2, 
 • chronické onemocnění ledvin v dispenzarizaci, klasifikace CKD 3 – CKD 5 (resp. snížení clearance kreatininu pod 60 ml/min, včetně dialyzovaných osob), 
 • jaterní cirhóza 
 • diabetes mellitus léčený perorálními antidiabetiky (PAD) či inzulínem, 
 • primární nebo sekundární imunodeficit, imunosupresivní léčba, tedy zejména:
  • transplantace solidního orgánu nebo transplantace kostní dřeně, 
  • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou, 
  • biologická léčba, 
  • monoterapie kortikosteroidy v denní dávce vyšší než 0,2 mg/kg/den prednisonu (nebo ekvivalentu takové dávky při použití jiného kortikosteroidu), 

 

 • chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci:
  • chronická obstrukční plicní choroba na pravidelné farmakoterapii, 
  • intersticiální plicní onemocnění, 
  • obtížně léčitelné bronchiální astma na biologické léčbě, 
  • plicní hypertenze, 
  • cystická fibróza, 
  • obstrukční a centrální spánková apnoe, 

 

 • trombofilní stav v dispenzární péči, zejména:
  • primární trombofilie (D68.5): rezistence aktivovaného proteinu C (Leidenská mutace faktoru V), nedostatek antitrombinu, proteinu C nebo proteinu S, mutace protrombinového genu, 
  • jiné trombofilie (D68.6): antikardiolipinový syndrom, antifosfolipidový syndrom, přítomný lupus koagulant, 
  • opakovaná tromboembolická příhoda v anamnéze, 

 

 • neurologická onemocnění ovlivňující dýchání, 
 • věk ≥ 65 let, 
 • věk ≥ 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
  • léčená arteriální hypertenze, 
  • index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 30 kg/m2, 

 

 • jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika. 

 

Preventivní podání:

 

Léčivý přípravek REGN-COV2 je určen k postexpoziční profylaxi u osob, které byly vystaveny riziku nákazy SARS-CoV-2 a splňují současně tyto podmínky:

 • nebyly plně očkovány (tedy alespoň 14 dnů od ukončeného základního očkovacího schématu) nebo lze předpokládat, že po kompletní vakcinaci nedosáhly plné imunitní odpovědi (např. se jedná o imunokompromitované osoby nebo pacienty užívající imunosupresivní medikaci),
 • byly vystaveny úzkému kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2 v některé z těchto situací:
  • ve vzdálenosti bližší než 2 metry po dobu více než 15 minut,
  • přímým fyzickým kontaktem (např. objímání, líbání),
  • jídlem či pitím ze společného nádobí nebo společně použitým náčiním,
  • expozicí respiračním kapénkám či aerosolu infikované osoby (např. kýchání, kašel),
  • v pobytovém zařízení (např. v domově seniorů, ve vězení), kde se v blízkosti (na stejném oddělení či úseku) vyskytla infikovaná osoba,
  • v lůžkovém zdravotnickém zařízení (včetně lůžek následné péče) v případě pobytu na stejném pokoji s infikovanou osobou,
 • splňují následující kritéria:
  • dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg,
  • do 4 dnů od posledního kontaktu,
  • dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá,
  • vysoké riziko progrese do závažné formy onemocnění covid-19 nebo hospitalizace.