Parkování v areálu

1.   Úvod

Účelem směrnice je stanovit pravidla regulace vjezdu, výjezdu, parkování a pohybu vozidel v areálu Nemocnice Slaný, s cílem zajistit bezproblémovou dopravní obslužnost a bezpečný průjezd areálem.

Tato směrnice je závazná pro všechny řidiče motorových vozidel, kteří vjíždějí, parkují a vyjíždějí z areálu Nemocnice Slaný. Se směrnicí je možno se seznámit na webových stránkách Nemocnice Slaný - www.nemsl.cz, kde je přístupna v platném znění.

 

2.   Základní ustanovení

 • Areál Nemocnice Slaný je pozemek svěřený Městem Slaný do užívání, nejedná se o veřejné prostranství.
 • Dopravní režim v areálu Nemocnice Slaný je upraven dopravním značením v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
 • Pro jakýkoliv vjezd do areálu Nemocnice Slaný platí, že se jedná zásadně o vjezd zpoplatněný v souladu s touto směrnicí, vyjma vozidel zvláštního režimu vjezdu, a to:
  • Sanitní vozidla záchranných služeb
  • Vozidla zdravotního zásobování
  • Vozidla Policie ČR a Městské Policie
  • Vozidla Hasičského záchranného sboru
  • Vozidla Vězeňské služby
  • Vozidla Pohřební služby
  • Vozidla s osobou pohybově postiženou, držitelem průkazu ZTP
  • Vozidla havarijních služeb (elektro, plyn, voda, výtahy apod.)
  • Vozidla České pošty

Jednorázová výjimka je možná pouze na povolení těchto osob: ředitel nemocnice, správce nemocnice, hlavní sestra, vedoucí ICT, vedoucí ekonomického oddělení.

 

3.   Podmínky pro vjezd, parkování a užívání pozemních komunikací

3.1      Placené parkování

Placené parkování:

 • Zdarma prvních 20 minut
 • 60 každá i započatá hodina (včetně prvních 20 minut)

Uvedené poplatky jsou za každou započatou hodinu. Jakákoliv část hodinového intervalu bude účtována sazbou za celou hodinu.

Po předložení parkovacího lístku při nákupu v nemocniční lékárně bude parkování zdarma prodlouženo na 1 hodinu celkem. Zbývající čas klient hradí.

Průjezd nemocnicí je zpoplatněn. Pokud chce řidič projet z brány A do brány B v čase do 10 min, je potřeba uhradit částku 60 Kč.

Jestliže chce řidič vjet a vyjet stejnou branou v limitu do 10 minut, poplatek se neplatí.

Pokladní automat je umístěn u vrátnice Nemocnice Slaný.

Při ztrátě parkovacího lístku vydaného závorovým systémem a jeho nepředložení při výjezdu je řidič povinen uhradit částku 1000,- Kč.

Po zaplacení poplatku z parkoviště se právo na parkování ruší. Výjezd z parkoviště musí být proveden do 10 minut po zaplacení poplatku. V opačném případě bude účtována jedna další hodina parkování.

3.3      Vydání čipové vjezdové karty pro firmy

Karta se vydává na 1 rok, cena je 1 000,- Kč.

 

4.   Závěrečná společná ustanovení

a)    Každý řidič musí vozidlo zaparkovat tak, aby obsadil jedno parkovací místo a nebránil/nepřekážel v obsazení dalších parkovacích míst nebo průjezdu dalších vozidel. Řidič vozidla je povinen se chovat na vymezených komunikacích slušně a neznečisťovat je.

b)    Řidiči jsou povinni svůj pobyt v areálu nemocnice omezit jen na nezbytně nutnou dobu (naložení/vyložení osob nebo materiálu, dobu služebního jednání, trvání směny atd.).

c)    Závorový systém pracuje v počítačově řízeném režimu a jeho činnost, včetně vypočtené výše poplatku, nemůže obsluha žádným způsobem ovlivnit či měnit.

d)    Součástí závorového systému je kamerové záznamové zařízení, dokumentující registrační značky všech vozidel, které vjeli/vyjeli do/z areálu nemocnice. Záznamové zařízení slouží výhradně ke kontrole závorového systému, záznamy nebudou dostupné veřejnosti, ale budou moci být poskytnuty příslušným orgánům.

e)    Za škody na vozidle způsobené např. živelnou pohromou nemocnice neručí.

f)      Při způsobené škodě na majetku či zařízení nemocnice, způsobenou řidičem, bude přivolána Policie ČR.