Vnitřní řád nemocnice

                                                           1. Základní ustanovení

Vnitřní řád nemocnice upravuje poskytování zdravotních služeb, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb a další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb.

Tento vnitřní řád je zpracován podle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. a podle zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.

S Vnitřním řádem se seznamujete při příjmu na oddělení.

 

                                                        2. Provoz nemocnice 

Lůžková část nemocnice je v provozu nepřetržitě celých 24 hodin a 7 dní v týdnu.

Ordinační hodiny všech ambulancí jsou viditelně vyvěšeny v blízkosti vstupu do ambulancí na přístupném místě.

Mimo ordinační dobu ambulancí mohou pacienti využít lékařskou službu první pomoci, případně v akutních případech a při nedostupnosti lékařské služby první pomoci i ústavní pohotovostní službu.

 

                       3. Přijetí do péče, odmítnutí přijetí do péče, ukončení péče 

Pacient je buď přijímán na doporučení svého obvodního lékaře  nebo bez doporučení.

Nemocní jsou vyšetřováni a přijímáni přímo v určených místnostech (viz provozní řády) a dle zvyku oddělení. Přijímající lékař po vyšetření zajistí nemocnému nutnou odbornou pomoc a určí program další péče.

Součástí přijetí je i podpis vstupního písemného souhlasu ,,Souhlas s hospitalizací,, U dětí podepisuje souhlas s přijetím do nemocnice zákonný zástupce. U pacientů nesvéprávných nebo v bezvědomí se hospitalizace řeší podle platných právních norem .

Přijímající lékař je povinen, pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje, přijímaného informovat o jeho právech.

V souvislosti s některými diagnostickými a léčebnými výkony a anestézií Vás bude lékař informovat o jejich průběhu a současně bude vyžadovat podepsání tzv. ,,Informovanéhosouhlasu,, . Máte však také právo názor změnit a zákrok odmítnout. Lékař Vás bude informovat o zdravotních důsledcích Vašeho rozhodnutí. V případě Vašeho odmítnutí péče je nutné, abyste za přítomnosti svědka podepsal/a odvolání souhlasu ,,Negativní revers,,

 

Při plánované hospitalizaci s sebou nenoste větší částky peněz, šperky, drahou elektroniku a jiné cennosti.

Peníze a cennosti neodkládejte na pokoji, ale dejte je do úschovny v nemocnici. Při předání peněz a cenností do úschovny obdržíte doklad o jejich převzetí.

 

Poskytovatel zdravotní péče nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče nebo ukončit péči o něj, jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví.

Nemocnice může ukončit péči o pacienta v případě, že:

a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele

b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb

c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb

d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje léčebný režim

Ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

 

V nemocnici provádí praxi budoucí zdravotničtí pracovníci. Je možné, že se při pobytu setkáte se studenty zdravotnických škol, bakalářských oborů ošetřovatelství a lékařských fakult. Studenti se podílejí na ošetřování a léčení našich pacientů pod vedením zkušených zdravotníků. Máte právo, aby jste mohl/a odmítnout péči studenta a při příjmu do nemocnice toto uvést v Písemném souhlasu s hospitalizací.

 

Můžete Vy nebo rodina kontaktovat prostřednictvím staniční sestry na oddělení, kontaktovat sociální pracovnici. Ta Vám podá potřebné informace a pomůže v řešení sociálních problémů.

Pro ty, kteří ze zdravotních důvodů nejsou schopni se o sebe po návratu z nemocnice postarat sami či s pomocí blízkých, nebo u kterých to vyžaduje zdravotní stav, pomůže najít vhodné formy následné péče.   

 

 

                                                        4. Práva pacienta

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem.

Při poskytování zdravotních služeb pacient právo:

1. Na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytovaných zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných služeb.  Pacient musí být srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Informace o zdravotním stavu musí být pacientovi sděleny při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné. Dále pacient právo klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu či poskytované zdravotní služby.

Informace o zdravotním stavu se nepodává pacientovi, který v důsledku svého zdravotního stavu není schopen poskytované informace vůbec vnímat.

Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci pacienta i pacientovi. Pacientovi se v tomto případě informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne způsobem zohledňující jeho rozumovou vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět.

Nezletilému pacientovi staršímu 15 let se informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne v plném rozsahu s výjimkou případů, kdy tento pacient není schopen v dostatečné míře porozumět významu a charakteru poskytovaných služeb.

2. Vyžádat si konzultační služby jiného zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby. To neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče. Primář oddělení po vznesení tohoto nároku umožní jeho provedení.

3. Nezletilý pacient a pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům, nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, případně důsledky jejich poskytnutí:

a) mají právo na přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, na přítomnost pěstouna, nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu, nebo jiného orgánu svěřen a to za podmínek, které stanoví primář příslušného oddělení a v jeho nepřítomnosti příslušný ošetřující lékař, nebo vedoucí pohotovostní služby příslušného oddělení, pokud přítomnost nenaruší poskytnutí zdravotních služeb, nebo práva a soukromí dalších spolupacientů .

b) primář oddělení, jeho zástupce, nebo ošetřující lékař je oprávněn rozhodnout o vyloučení přítomnosti rodičů, jiných zákonných zástupců, pěstounů z účasti při poskytování zdravotních služeb. Omezení práv pacienta může být uskutečněno z provozních důvodů, případně s ohledem na respektování práv ostatních pacientů. Primář oddělení, jeho zástupce, nebo pověřený ošetřující lékař rozhodne, v jakém rozsahu lze přítomnost uvedených osob u pacienta umožnit tak, aby nebylo narušeno poskytování zdravotních služeb a provoz zdravotnického zařízení.

4. Pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo který je nezletilý, může požádat ošetřujícího lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, která je jeho rodičem, nebo jiným zákonným zástupcem, nebo které je svěřen do výchovy, pokud uvádí, že jde o osobu, která ho týrá, zneužívá, či zanedbává. Zdravotnický pracovník, kterému je tato žádost přednesena, oznámí uvedenou skutečnost neprodleně primáři oddělení.

5. Být předem informován o ceně poskytnutých služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje. Uzavřít písemnou smlouvu o péči o zdraví dle § 2636 nového občanského zákoníku.

6. Znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb. Zaměstnanci jsou viditelně označeni jmenovkou s uvedením jména, příjmení a funkce.

7. Odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání.

8. Přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení, a to s ohledem na svůj zdravotní stav  a v době určené poskytovatelem zdravotních služeb. Návštěvy mimo tuto stanovenou dobu může povolit primář příslušného oddělení.

9. Poskytovatel zdravotních služeb a ředitel zdravotnického zařízení je oprávněn z provozních, hygienických, epidemických, či jiných závažných důvodů návštěvy omezit nebo zakázat.

10. Přijímat návštěvy na jednotkách intenzivní péče, ARO lze pouze v omezené časové době a za přísnějších hygienických podmínek.

11. Každý pacient právo vyžádat si rozhovor s ošetřujícím lékařem a s primářem oddělení, na kterém je umístěn. Dobu a místo určuje podle provozních podmínek příslušný ošetřující lékař.

12. Má právo přijímat duchovní péči

13. zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Pacient také právo vzdát se poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a také může určit osobu, které mají být tyto informace sděleny. Dále pacient právo určit osoby, které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace, případně pořizovat si z ní kopie a získat informace o svém zdravotním stavu. Může také vyslovit zákaz o poskytování informací určitým osobám. Tento zákaz může ale kdykoliv odvolat.

14. Pacient se smyslovým postižením, nebo s těžkými komunikačními problémy při komunikaci právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou. Dle provozních možností a nejde-li o neodkladnou péči, zdravotnický pracovník na žádost pacienta zajistí přítomnost osoby, která provede tlumočení. Pokud tlumočící osoba za svou činnost vyžaduje úhradu, hradí tuto službu pacient, který si tuto osobu vyžádal.

15. Jde-li o pacienta, který nerozumí českému jazyku, postupuje se obdobně i pokud jde o tlumočení s cizího jazyka. Pokud pacient prohlásí, že rozumí informacím, které mu podává ošetřující lékař, jde o cizince, případně že rozumí i písemným dokumentům, které podepisuje, je třeba tuto skutečnost uvést do zdravotnické dokumentace.

Pokud pacient prohlásí, že nerozumí informacím, které podepsat, ani informacím, které jsou mu sdělovány, může zažádat o přítomnost tlumočníka, kterého si zajistí sám. Je povinností pacienta, který si tuto službu objednal, dohodnout se s tlumočníkem na jejich úhradě a tuto službu hradit. Tento postup se provádí pouze v případě, že se nejedná o neodkladnou péči.

16. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá asistenčního psa nebo vodícího psa, právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení za podmínek, které stanoví ředitel nebo primář daného oddělení.

Přítomnost asistenčního nebo vodícího psa nesmí být porušována práva ostatních pacientů, ani narušeno poskytování zdravotních služeb.

17. Pacient právo na dříve vyslovené přání, které musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Jeho součástí je písemné poučení lékaře v oboru všeobecného lékařství u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.

Dříve vyslovené přání nelze respektovat, pokud jde o nezletilé pacienty nebo pacienty zbavené způsobilosti k právním úkonům. Dříve vyslovené přání není třeba respektovat, pokud nabádá k postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti. Nebo pokud byly v době, kdy lékař neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti, včetně odpojení pacienta od přístrojů. V ostatních případech je nutné dříve vyslovené přání respektovat.

Pokud pacient učiní dříve vyslovené přání v průběhu hospitalizace není třeba vyžadovat úředně ověřený podpis. Dříve vyslovené přání, včetně poučení příslušným lékařem, se zaznamená do zdravotnické dokumentace a záznam podepíše pacient, ošetřující lékař, primář oddělení a další přítomný zdravotnický pracovník. Svědkem může být i osoba blízká pacientovi.

18. Pacient, zákonný zástupce, osoba určená pacientem, nebo pacientovi blízká, nebo pozůstalé osoby po zemřelém pacientovi mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace , nebo si z nich pořizovat kopie, výpisy.

Nahlížení bude umožněno po zjištění totožnosti osob blízkých a zjištění, zda pacient udělil souhlas s nahlížením do dokumentace.

Kopie požadované zdravotnické dokumentace bude vyhotovena ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Za tuto službu je požadovaná úhrada dle ceníku nemocnice.

 

                                                 

 

                                                        5. Povinnosti pacienta

Pacient je povinen:

1. Dodržovat individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas. Nerespektování pokynů zdravotnického pracovníka je hrubým porušením vnitřního řádu zdravotnického zařízení a je důvodem k předčasnému ukončení léčby.

2. Řídit se vnitřním a provozním řádem nemocnice

3. Uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

4. Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb

5. Nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky.

6. Návštěvy jsou povinny respektovat pokyny zdravotnických pracovníků. Do nemocnice je zakázán přístup osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Návštěvy jsou povinny zdržet se kouření, kromě vymezených prostor, nesmí obtěžovat spolupacienty navštíveného pacienta hlukem ani jiným způsobem a jsou povinny respektovat zásady slušného chování. V případě porušení těchto povinností je kterýkoli zdravotnický pracovník oprávněn návštěvu z nemocnice vykázat.

Návštěvy dětí/nezletilých u hospitalizovaných osob mohou být vzhledem k provozním podmínkám a typu oddělení omezeny. O případných výjimkách rozhoduje primář oddělení nebo jeho zástupce.

Doporučená doba návštěv je denně od 14.00 do 17.00 hod. Po této době pouze po domluvě s lékařem.

Návštěvy jsou povinni prokázat se občanským průkazem, pokud budou o to požádány zdravotnickým pracovníkem. Odmítne-li se návštěva prokázat, nemusí být umožněna návštěva hospitalizovaného pacienta.

7. Pacienti jsou povinni prokázat se občanským průkazem, cestovním pasem a současně průkazem zdravotní pojišťovny.

8. Pacient je povinen chovat se dle zásad slušného chování ke všem zdravotnickým pracovníkům i dalším zaměstnancům nemocnice a řídit se jejich pokyny. Je povinen dodržovat zásady slušného chování ve vztahu ke spolupacientům a respektovat jejich soukromí. Každý pacient je povinen neprodleně informovat službu konajícího zdravotnického pracovníka o závažné změně zdravotního stavu, nebo jakékoli mimořádné události, ke které došlo, jako je úraz, záchvat, úmrtí a to i u spolupacientů umístněných na stejném pokoji, nebo stejném oddělení, pokud jsou svědky takové události.

Uvedené povinnosti se vztahují i na zákonného zástupce, na pěstouna, nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu, nebo jiného orgánu svěřen v souladu s právními předpisy.

 

                                                     6. Práva zdravotnického pracovníka

Zdravotnický pracovník právo:

1. Získat informace o tom, že pacient, kterému poskytovat zdravotní služby, je nosičem infekční nemoci podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

2. Neposkytnout zdravotní služby v případě, že by došlo při jejich poskytování k přímému ohrožení jeho života

                                                            7. Stravování

Dieta je součástí léčby a je předepisována lékařem. Porušováním dietních předpisů, můžete narušit průběh léčení.

Strava, pokud není jinak ordinovaná, je podávána minimálně 3x denně. Případné připomínky ke stravě sdělte sestře nebo lékaři.

Zbytky jídel nesmí zůstat na pokoji ani v nočním stolku. V případě potřeby je pacientům na oddělení vyčleněna lednice, kam si jídlo můžete, po domluvě se zdravotnickým personálem, uložit. Jídlo musí být řádně zabalené a popsané. Zdravotnický personál, dle harmonogramu, lednice kontroluje a prošlé potraviny likvidují.

U jídla, které je originálně balené, se řídí datem expirace . Jídlo, které je vám doneseno z domova (domácí strava apod.) je likvidováno po 24 hodinách.

V areálu nemocnice je kantýna, kde je možno zakoupit čerstvé občerstvení.

Čaj (sladký, hořký) je připravován v kuchyňkách a je volně přístupný na jednotlivých stanicích.

Pokud není lékařem stanoveno jinak, je strava podávána takto:

Snídaně            07.00 – 08.00 hod

Oběd                 11.30 – 12.15 hod   

Večeře               16.45 – 17.30 hod

 

 

                                           8. Propuštění ze zdravotnického zařízení

Při propuštění budete vybaveny léky a zdravotními pomůckami, pokud je potřeba, na tři dny.

Dále vám bude předána pracovní neschopnost a lístek na peníze, pokud jste o neschopnost zažádali a byla vám vystavena, nebo jste si pracovní neschopnost nechali vystavit u svého lékaře. Váš ošetřující lékař vás poučí o dalším postupu léčení. Do tří dnů po propuštění ohlaste u svého obvodního nebo závodního lékaře návrat z nemocnice, jen tak si zajistíte plynulost léčby.

Předčasně můžete být propuštěni, na vaše přání, pouze po podepsání negativního reversu. Nemožnost propuštění na revers se týká dětí a situace, kdy váš zdravotní stav žádá neodkladné provedení léčebného výkonu, nezbytného k záchraně vašeho života. Při onemocnění, kde je povinné léčení ze zákona, nemůžete být na revers propuštěni. Při samovolném opuštění zdravotnického zařízení, budeme informovat Policii ČR.

Při propuštění můžete dostat sanitu pouze na základě indikace lékařem. Jinak si odvoz zajišťujete sami.

 

                                                          9. Léky

Pokud si do nemocnice přinesete léky, které užíváte doma, vezměte si je v původních originálních balení. Léky již nachystané ve vlastních dávkovačích nelze během pobytu v nemocnici užívat. Přinesené léky si od Vás sestra převezme, označí je Vaším jménem a při ukončení hospitalizace Vám je vrátí.

O přinesených lécích, které Vám předepsal Váš praktický lékař, informujte přijímajícího nebo ošetřujícího lékaře.

V žádném případě nezamlčte zdravotnickému personálu, pokud nějaké léky užíváte sami, i když to z Vašeho pohledu mohou být léky ,,běžné,, např. proti bolesti nebo antikoncepční přípravky.

V průběhu hospitalizace Vám lékař předepíše léky, které Vám podá v určenou dobu sestra.

V nemocnici si nesmíte brát žádné léky bez vědomí lékaře nebo zdravotní sestry.

Měl/a byste si být vědom/a toho, že když si vezmete lék mimo ordinaci lékaře, ohrožujete tím zdárný průběh léčby i svůj život.

 

 

                                                      10. Stížnosti 

Stížnosti sdělujte kompetentním osobám. Pokud jste v nemocnici- staniční sestře, vrchní sestře, lékaři, primáři nebo řediteli nemocnice. Stížnost můžete podat:

a) ústní forma, která je podávána na příslušném oddělení a je projednána ihned. O projednání se provede zápis do zdravotnické dokumentace. Projednat ústní stížnost může pouze primář oddělení, ošetřující lékař, vrchní sestra, staniční sestra.

b) písemná nebo elektronická forma – taková stížnost je zaevidovaná na ředitelství. Kopie stížnosti je předána vedoucím zaměstnancům oddělení, kterého se stížnost týká. Primář nebo vrchní sestra oddělení, po prošetření stížnosti, formulují odpověď, která je zasílána na ředitelství. Zde je informován ředitel, který si vyjádření přečte a pokud se nedoplňují nějaké nejasnosti, vyjádření se posílá stěžovateli. Kopie se zakládá ke stížnosti. Zároveň se navrhují opatření k nápravě. Na vyjádření ke stížnosti zdravotnické zařízení 30 dní.

Opakuje-li stěžovatel stížnost, nadřízený pracovník přezkoumá, zda původní stížnost byla správně vyřízena a o výsledku podá stěžovateli zprávu.

Anonymní stížnosti nebo oznámení se pouze založí na ředitelství. Budou prošetřeny, ale nemocnice se jimi nebude zabývat. Anonymní stížnosti, které jsou hrubé, očividně nepravdivé, urážlivé nebo nesmyslné, nebo z jejich obsahu není vůbec patrné, o co stěžovateli jde, nebudou vůbec evidovány a budou odloženy.

Pokud stěžovatel, který podal stížnost s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu tzn. na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

 

                                                        11. Dříve vyslovené přání

Dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách může pacient pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas vyslovit předem – tzv. Dříve vyslovené přání.

Nemocnice bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho pacient k dispozici během hospitalizace, a to za podmínky:

- v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas

- bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.

 

Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta.

 

Pokud pacient při přijetí k hospitalizaci předloží písemnou formu s úředně ověřeným podpisem, je jeho kopie vložena do zdravotnické dokumentace pacienta. Originál písemné formy zůstává pacientovi.

 

Dříve vyslovené přání nebude respektováno:

- pokud od doby jeho vyslovení došlo k poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím. O nerespektování dříve vysloveného přání se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi

- nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti

- jeho splnění by mohlo ohrozit jiné osoby (předmětem dříve vysloveného přání nemůže být např. zákaz léčení infekčního onemocnění)

- pokud v době, kdy nemocnice neměla k dispozici dříve vyslovené přání, byly započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti

 

Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty zbavené způsobilosti k právním úkonům.   

 

                             12. Přítomnost asistenčního a vodícího psa v nemocnici

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, právo s ohledem na svůj zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa se speciálním výcvikem u sebe v Nemocnici Slaný za podmínky, že nejsou porušována práva ostatních pacientů.

Podmínky přítomnosti psa při hospitalizaci:

- u plánovaného přijetí k hospitalizaci je nutná předchozí dohoda se staniční sestrou oddělení. Pobyt psa by neměl komplikovat provoz oddělení nebo být na úkor práv ostatních pacientů.

- přítomnost psa je možná pouze na standardních lůžkách

- pacient je schopen se o psa sám řádně postarat nebo si pacient zajistí péči o psa sám prostřednictvím další osoby (musí být zajištěna běžná péče o psa (strava, venčení apod.)

- je možné přijmout pouze psa, který je čistý, ovladatelný, odčervený, neobtěžuje, nejeví známky agresivního chování a je zřetelně označen jako vodící, asistenční pes

- pes se nesmí volně a bez dozoru pohybovat po oddělení, areálu nemocnice

 

Zdravotničtí pracovníci mají zákaz o psy pečovat!!

 

Nemůže-li mít pacient svého vodícího, či asistenčního psa u sebe, jsou povoleny návštěvy dočasného opatrovníka psa i se psem

 

                                                    13. Nadstandardní pokoje

Na oddělení můžete požádat Vy nebo rodina o ubytování na nadstandardním pokoji. Informace o cenách poskytnou jednotlivá oddělení. Zdravotní péči mají všichni pacienti stejnou.

                                                   14.Závěrečné ustanovení

Jste povinni řídit se tímto Vnitřním řádem.

Nerespektování Vnitřního řádu může výjimečně vést k předčasnému ukončení hospitalizace a propuštění. Podle § 48 odst. 2 písm. d) zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. může nemocnice ukončit  péči o pacienta v případě, že pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup (pokud s ním vyslovil souhlas) nebo se neřídí vnitřním řádem (a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem).

Obdobně dle písmene e) uvedeného ustanovení může nemocnice ukončit péči o pacienta v případě, že pacient přestane poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb.

 

 

Kouření je zakázáno ve všech prostorách Nemocnice Slaný. Je povoleno pouze na vyhrazených místech.

 

V případě požáru nebo jiné krizové situace je třeba zachovat klid a rozvahu a řídit se pokyny zaměstnanců nemocnice.

 

 

Tato aktualizace vnitřního řádu vstupuje v platnost 1. 9. 2017.