Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem tohoto textu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje Nemocnice Slaný shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které Nemocnice Slaný zpracovává.

 

Kontakt na Správce osobních údajů Nemocnice Slaný:

Nemocnice Slaný

Politických vězňů 576

274 01 Slaný

 

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mail:

 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU O VÁS NEMOCNICE SLANÝ ZPRACOVÁVÁ?

•             Osobní údaje a citlivé údaje Nemocnice Slaný zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů svých pacientů a jsme správci těchto údajů:

  • osobní údaje a citlivé údaje, které Nemocnice Slaný získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (zdravotnická dokumentace),
  • osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,
  • osobní údaje umožňující Nemocnici Slaný kontakt s Vámi,
  • osobní údaje související se vzájemnými vztahy Nemocnice Slaný a pacienta.

•             Osobní údaje Nemocnice Slaný zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování Nemocnice Slaný přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

 

2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

•             Pro účely vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce jako zdravotnického zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví.

  • Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování zdravotnických služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).
  • Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.

 

3. KOMU MŮŽEME ANEBO MUSÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

•             Zdravotním zařízením, rejstříkům, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem;

•             Našim zpracovatelům, kteří pro Nemocnici Slaný provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;

•             Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy Nemocnici Slaný poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;

•             Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;

  • Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

 

4. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Nemocnice Slaný zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

Nemocnice Slaný

Politických vězňů 576

274 01 Slaný

nebo na e-mailové adrese:

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Nemocnicí Slaný zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

-          účelu zpracování osobních údajů,

-          kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,

-          době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,

-          zdrojích osobních údajů,

-          skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Nemocnice Slaný Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může Nemocnice Slaný požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste osobní údaje poskytli Nemocnici Slaný na základě souhlasu, máte právo:

-          získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,

-          na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany Nemocnice Slaný k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete Nemocnici Slaný požádat o:

-          opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě

-          omezení (blokaci) zpracování.

Nemocnice Slaný Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

5. ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba Nemocnici Slaný oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

PDF 

Žádost o přístup k osobním údajům

374,28 kB

Stáhnout