Etická komise

Etická komise byla ustanovena ředitelem Nemocnice Slaný a 5 členů.

Etická komise při své činnosti postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se:

- zákonem č. 378/2007 Sb. o léčivech v platném znění

- vyhláškou č. 226/2008 Sb. o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích

Etická komise ve své práci důsledně aplikuje zásady Listiny základních práv a svobod a hlavní mezinárodní dokumenty o lidských právech.

 

Členy etické komise jsou především lékaři, jiní zdravotničtí pracovníci a zástupce veřejnosti.

Etická komise se schází podle potřeby, 1x za měsíc, v případě nutnosti svolá předseda etické komise mimořádné jednání. Zasedání etické komise je neveřejné. Členové etické komise jsou vázáni mlčenlivostí.

Ke klinickému hodnocení se vyjadřují pouze členové etické komise, kteří nemají osobní zájem na provádění klinického hodnocení.

 

 

Cílem etické komise je chránit zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do klinických studií. Dále etická komise v Nemocnici Slaný rozhoduje o přípustnosti klinického hodnocení humánních léčiv a zdravotnických prostředků a vykonává dohled nad jeho průběhem z hlediska bezpečnosti. Etická komise posuzuje pouze klinické studie probíhající v rámci Nemocnice Slaný. 

 

Kontakt - Tel/Fax 312 575 131, e-mail: 

 

Předseda: MUDr. Jan Mácha

Termín zasedání: poslední pracovní den v měsíci

Věci k projednání zasílat do 20. dne v měsíci.

Dokumenty ke studiím posílat emailem (ve formátu doc, docx nebo rtf) i poštou.

 

Rozhodnutím ředitele navyšuje Nemocnice Slaný počínaje dnem 1. ledna 2020 poplatek za rozhodnutí etické komise o nové klinické studii na 20 000 a poplatek za schválení dodatku k již probíhající klinické studii na 4 000 Kč.