Organizační řád

1. Účel

Organizační řád je základním organizačním předpisem upravujícím   organizační strukturu, působnost jednotlivých organizačních jednotek Nemocnice Slaný, příspěvkové organizace, a jejich vzájemné vztahy, pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců. Účelem organizačního řádu je zejména:

- zásady a pravidla řízení

- základní stupně vnitropodnikového řízení a vnitřní organizační strukturu nemocnice

- povinnosti, práva a odpovědnost zaměstnanců a vedoucích pracovníků

- předpoklady pro zvyšování kvality péče o pacienty a jejich bezpečí

 

2. Oblast platnosti

Je závazný pro všechny zaměstnance. Zaměstnanci jsou seznámeni s jeho obsahem, v rozsahu nutném pro řádné plnění úkolů vyplývajících z jejich pracovního zařazení.

Zaměstnanci jsou povinni řídit se jeho ustanoveními a zabezpečovat jejich důsledné dodržování.

Odpovědnost za aktualizaci organizačního řádu zpracovatel.

 

3. Související dokumenty

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

Akreditační standardy pro nemocnice – ČSAZ

Sm – K 002 – Program zvyšování kvality a bezpečí

Sm – M 001 – Řízení dokumentů

Rd – 006 – Pracovní řád

Rd – 003 – Provozní řád

Pracovní náplně

4.Definice pojmů, zkratky

Příspěvková organizace (definice dle zákona 250/2000 Sb.)

Organizace pro takové činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejich rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu

Statutární orgán – ředitel nemocnice = statutární zástupce nemocnice

5. Organizační řád – právní identifikace, předmět a účel činnosti

Na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Kladně je Nemocnice Slaný s účinností od 1.1.1996 příspěvkovou organizací Města Slaný s názvem:

                                    Nemocnice Slaný, příspěvková organizace

Právní postavení

Název organizace:                    Nemocnice Slaný, příspěvková organizace

Právní forma:                            příspěvková organizace

Sídlo organizace:                      Politických vězňů 576, 27401 Slaný

IČO:                                             00875295

DIČ:                                             CZ00875295

Nemocnice je příspěvkovou organizací s jednotným funkčním, organizačním a ekonomickým řízením. Je samostatným právním subjektem, je oprávněna vystupovat v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nabývaných práv a závazků.

Od 1. 1. 2003 je registračním orgánem Krajský úřad Středočeského kraje.

Statutární orgán

Statutárním orgánem je ředitel, kterého do funkce jmenuje zřizovatel – rada Města Slaný. V době nepřítomnosti jej v plném rozsahu práv a povinností zastupuje určený pracovník nemocnice, kterého jmenuje ředitel nemocnice.

Předmět a účel činnosti

Hlavním úkolem nemocnice je poskytovat v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy zdravotní péči tak, jak je vymezena ve zřizovací listině. Konkrétní členění spektra poskytované péče je uvedeno v rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení.

Nemocnice poskytuje zdravotní péči na úrovni poznatků současné lékařské vědy v rámci svých technických, odborných, ekonomických a finančních možností. Přitom úzce spolupracuje s dalšími zdravotnickými zařízeními, zdravotními pojišťovnami a dalšími subjekty. V potřebném rozsahu zajišťuje nemocnice odbornou výchovu a další vzdělávání svých zaměstnanců.

 

6. Způsob jednání jménem organizace

Jménem nemocnice jsou oprávněni jednat:

- ředitel nemocnice

- zástupce statutárního orgánu - zaměstnanec nemocnice na základě jmenování ředitelem na dobu neurčitou. Zástupce je oprávněn činit jménem ředitele právní úkoly v působnosti ředitele, a to včetně podepisování.

Primáři jednotlivých oddělení i komplementu, hlavní sestra, náměstek HTS navrhují své zástupce, které jmenuje ředitel nemocnice na dobu neurčitou.

Písemnosti se podepisují tak, že se pověřený pracovník vlastnoručně podepíše a před své jméno napíše zkratku ,,v.z“.

7. Kompetence ředitele

V čele nemocnice je ředitel. Do funkce je jmenován radou Města Slaný. Při výkonu své funkce je povinen se řídit obecně platnými právními předpisy, platnými vnitřními předpisy, pokyny zřizovatele a dalšími nařízeními.

Ředitel je jediným statutárním zástupcem nemocnice a jedná jejím jménem ve všech záležitostech.

Ředitel může delegovat některé pravomoci na podřízené zaměstnance. Delegování pravomocí je provedeno písemnou formou.

Ředitel ve smyslu příslušných právních předpisů jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance nemocnice.

Ředitel nemocnice je nadřízen všem zaměstnancům nemocnice.

Ředitel rozhoduje ve všech základních oblastech činnosti nemocnice a to zejména:

- pravomocích a zodpovědnosti vedoucích zaměstnanců v návaznosti na organizační strukturu nemocnice

- pracovních náplních přímo podřízených zaměstnanců

- uzavírání pracovně právních vztahů se zaměstnanci nemocnice a dalšími osobami

- uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr v rámci jednotlivých pracovišť nemocnice

- schválení návrhu finančního plánu, rozpočtu a hospodaření

- vnějších vztazích nemocnice, zejména ve vztahu k plátcům zdravotní péče

Ředitel zastupuje nemocnici při vyjednávání s odborovými organizacemi. Kolektivní smlouvou uzavřenou mezi nemocnicí a odborovými organizacemi jsou blíže vymezeny zejména pracovní podmínky zaměstnanců, zvláštní směrnicí pak využití FKSP.

 

8. Poradní orgány ředitele

Poradní orgán ředitele je porada primářů. Porady svolává a jejich jednání řídí ředitel nemocnice. Poradu tvoří ředitel, primáři jednotlivých oddělení, případně další vybraní zaměstnanci nemocnice.

Primářský sbor projednává zajištění úkolů při poskytování zdravotních služeb a je svoláván 1x za tři měsíce nebo podle

 

9. Základní organizační normy

Organizační řád – je základní organizační normou upravující vnitřní členění nemocnice vymezující působnost a vzájemné vztahy jejich jednotlivých složek

 

Provozní řád – je organizačně řídící norma, která stanovuje podmínky pro zajištění bezpečného a spolehlivého technicko organizačního provozu nemocnice. Jeho nedílnou součástí jsou provozní řády jednotlivých zdravotnických pracovišť a vybraných hospodářsko technických provozů.

 

10. Organizační řídící akty

Směrnice – jedná se o normu dlouhodobé platnosti, mající všeobecně závazný charakter pro všechny zaměstnance nemocnice. Směrnice se týkají zejména organizace práce, rozpracování jednotných pokynů pro zaměstnance, vymezení práv, povinností, odpovědnosti a kompetence zaměstnanců s cílem zajistit fungování nemocnice v souladu s příslušnou právní normou.

 

Náplně práce – vymezuje povinnosti a odpovědnosti zaměstnance zastávající danou pracovní pozici.

 

Standardy – soubor pracovních postupů, které jsou v souladu s legislativou a platnými vyhláškami a jsou závazné pro zaměstnance, jejichž procesů se dotýkají.

 

Interní dokumentace – forma oficiální interní komunikace, která je používaná v rámci nemocnice.

 

Tyto řídící dokumenty jsou zaměstnancům k dispozici na intranetu nemocnice.

 

11. Speciální závazné dokumenty

Provozně bezpečnostní předpisy – jedná se o předpisy, které souvisejí s bezpečnosti práce a požární ochrany.

 

Mezi speciální dokumenty patří i traumatologický plán a dokumenty krizového řízení.

 

 

12. Vymezení kompetencí a pravomocí jednotlivých úseků

Řediteli jsou přímo podřízení:

- primáři jednotlivých oddělení

- hlavní sestra

- náměstek HTS

- vedoucí lékárník

- vedoucí oddělení vykazování zdravotní péče

- sekretářka ředitele

Zaměstnance do vedoucích funkcí jmenuje a odvolává ředitel nemocnice. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za plnění všech povinností na svěřených úsecích činnosti. Jsou oprávněni jednat jménem nemocnice jen v rozsahu své působnosti vyplývající z odpovědnosti za svěřené úseky činnosti. Nad rámec této působnosti mohou jednat jménem nemocnice jen na základě písemného zmocnění ředitelem.

 

Primář oddělení

Je jmenován ředitelem nemocnice, primář oddělení je přímo podřízen řediteli nemocnice.

Primář oddělení řídí činnost lůžkové a ambulantní části.

Je zodpovědný za:

- odbornou úroveň poskytované léčebné péče v nemocnici

- personální zajištění léčebné zdravotní péče

- zavádění a dodržování standardů kvality léčebné péče v rámci nemocnice

- úplnost a úroveň vedení zdravotnické dokumentace pacienta

- účelné hospodaření daného oddělení

- odbornou úroveň oddělení a kvalitu poskytované péče, účelné využití lůžkového fondu a zdravotnické techniky, též za hospodaření s léky a spotřebním zdravotnickým materiálem

- za včasné a řádné vykazovaní výkonů oddělení ve vztahu k zdravotním pojišťovnám

- správnost údajů pro statistické vykazování

- lékařské a nelékařské zdravotnické pracovníky v rozsahu zajištění chodu oddělení

Schvaluje:

- praxi lékařů před atestacemi

- plán dovolených a čerpání náhradního volna přímo podřízených zaměstnanců

Dle povahy a potřeb nemocnice plní další úkoly, kterými je pověří ředitel nemocnice.

Primářům oddělení jsou přímo podřízení vedoucí lékaři, lékaři oddělení, nelékařský zdravotnický personál, sekretářka daného oddělení.

 

Vedoucí lékař stanice je odpovědný za:

- činnost svěřeného úseku, za jeho odbornou úroveň a kvalitu poskytované péče

- řádné vykazování výkonů ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám

- správnost údajů pro statistické vykazování

- řádné vedení a ukládání zdravotnické dokumentace

 

Hlavní sestra nemocnice

Je jmenována ředitelem nemocnice, je přímo podřízená řediteli nemocnice.

Zodpovídá za:

- zavádění nových ošetřovatelských postupů do praxe

- zabezpečení plynulého chodu nemocnice v oblasti základní a speciální ošetřovatelské péče

- úroveň poskytované ošetřovatelské péče v nemocnici

- odpovídá za řízení a organizaci práce nelékařských zdravotnických pracovníků v součinnosti s vrchními sestrami

- úplnost a úroveň vedení ošetřovatelské dokumentace

- spolu s vrchní sestrou daného oddělení, za další vzdělávání pracovníků nelékařských zdravotnických oborů (kvalifikační kurzy, certifikované kurzy, vzdělávací programy specializačního vzdělávání)

- provádění účelného rozmísťování nelékařských  pracovníků v rámci nemocnice

- spolupracuje s personálním a mzdovým oddělením v oblasti nelékařského personálu

- navrhuje řediteli organizační a personální změny v rámci své kompetence, navrhuje platové úpravy, včetně osobních příplatků

- vytváření ošetřovatelských standardů, odpovídá za jejich využití v ošetřovatelské péči

- řízení a organizaci pravidelných pracovních porad vrchních sester. Účastní se celostátních porad hlavních sester

- vedení týmu pro kvalitu a auditory. Auditoři zajišťují auditní činnost v rámci akreditačních standardů České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. Vyhotovuje roční zprávu o kontrolní činnosti.

- přijímání a evidenci stížností a pochval

-metodicky vede vrchní sestry a pracovníky komplementu, fyzioterapeuty, nutriční terapeuty

 

Dle povahy a potřeb nemocnice plní další úkoly, kterými ji pověří ředitel nemocnice

 

Vedoucí lékárník

Je jmenován ředitelem nemocnice, vedoucí lékárník je přímo podřízen řediteli nemocnice.

Řídí a odpovídá za:

- činnost lékárny

- nákup léků, léčebných přípravků

- výdej léků, léčebných přípravků na žádanky, recepty a poukázky, prodej za hotové na faktury

- odborné informování lékařů v oblasti léčiv

- přípravu léků a léčivých přípravků na recepty a žádanky

- odbornou úroveň lékárny, za její hospodárný provoz a hospodářské výsledky, personální obsazení lékárny s tím, že návrhy s příslušnými opatřeními předkládá řediteli

- vyúčtování úhrad léčivých přípravků v rámci veřejného zdravotního pojištění zdravotním pojišťovnám a úhradu za hotové

- za kontrolu  medicínských plynů

- zpracovává a zodpovídá za pozitivní lékový list

Dle povahy a potřeb plní další úkoly, kterými je pověřen ředitelem nemocnice.

 

Vedoucímu lékárníkovi jsou přímo podřízení lékárníci a laboranti.

 

Vedoucí oddělení vykazování zdravotní péče je jmenován ředitelem nemocnice a je přímo podřízen řediteli nemocnice.

Řídí a odpovídá za:

- obsluhu NISu Nemocnice Slaný

- tvorbu finálních souborů pro smluvní pojišťovny (dávky) a pro NZIS a UZIS

- kontrolu správnosti výstupních dat

- tvorbu podkladů pro fakturaci do smluvních pojišťoven, soukromým osobám

- zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, síťového prostředí, případně s dodavateli

- zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky

Sekretářka ředitele

- eviduje došlou poštu ředitele, vyhotovuje kopie a předává je odpovědným zaměstnancům

- spravuje agendu datové schránky a komunikuje s ostatními organizacemi přes datovou schránku nemocnice

- odpovídá za ukládání závažných spisů

- organizuje a eviduje termíny schůzek ředitele a účast druhých osob na těchto schůzkách

- zajišťuje předání podkladů k občansko-právním, obchodně-právním, pracovně-právním a ostatním záležitostem a domlouvá konzultace s právníkem

- organizačně zajišťuje konání porad

- provádí aktualizace smluvních příloh pro zdravotní pojišťovny spolu s hlavní sestrou (personál)

Dle povahy a potřeb plní další úkoly, kterými ji pověří ředitel nemocnice.

 

Sekretářka ředitele je přímo podřízená řediteli nemocnice.

 

Vrchní sestry lůžkových oddělení, vedoucí pracovníci – nelékaři nelůžkových oddělení

Jsou přímo podřízeni primáři daného oddělení a hlavní sestře nemocnice, která je metodicky vede

V rámci svých kompetencí a odpovědností řídí a odpovídají za:

- kvalitu ošetřovatelské péče na svém úseku, zajišťují plynulý chod ošetřovatelské péče

- plynulý chod oddělení a hospodárnost

- odbornou úroveň, komplexnost, dodržování etických zásad v péči o pacienty

- odbornost svých pracovníků a jejich vzdělání, dodržování zákonných norem, dodržování vnitřních předpisů, dodržování zásad bezpečnosti práce

- personální obsazení svého úseku s tím, že návrhy na různá opatření, která se týkají personálu, předkládají hlavní sestře. Zajišťují jejich účelné rozmístění podle potřeb oddělení s ohledem na optimální využití jejich kvalifikace a ekonomickou náročnost.

Dle povahy a potřeb nemocnice plní další úkoly, kterými je pověří vedoucí zaměstnanci

Vrchní sestře a vedoucímu pracovníkovi komplementu je podřízen nelékařský zdravotnický personál a pomocný personál daného oddělení

 

 

 Provozně technické a ekonomické oddělení (HTS)

Náměstka tohoto oddělení jmenuje a odvolává ředitel nemocnice. Je přímo podřízen řediteli.

Náměstkovi je přímo podřízen:

- provozní technik

- bezpečnostní technik

- vedoucí ekonom

- vedoucí dopravy

- vedoucí prádelny

- vedoucí nutriční terapeut

- správce sítě

Provozně technický útvar

Zabezpečuje činnost nemocnice po provozní a technické stránce.

Řídí hospodářsko-technické služby v rámci schválené strategie a zodpovídá řediteli za jejich kvalitní provádění v souladu se základním posláním organizace a jejími krátkodobými i dlouhodobými výhledy.

Koordinuje a řídí spolupráci mezi jednotlivými složkami HTS a zabezpečuje jejich spolupráci s dalšími pracovišti v zájmu zajištění účelného, hospodárného a efektivního výkonu daných činností. Plní další úkoly na úseku HTS, kterými ho pověřil ředitel.

Odpovídá za účelné využívání finančních a materiálních prostředků v rámci nemocnice, podílí se na zajištění činnosti HTS vybavením základními a ostatními hospodářskými prostředky, sestavuje rozbory hospodaření nemocnice a seznamuje s nimi ředitele nemocnice. Sleduje dodržování všech platných právních předpisů, odborných norem a zásad bezpečnosti práce na úseku HTS a nemocnice. Sleduje nové právní předpisy související s činnosti HTS a navrhuje způsoby jejich implementace do činností a postupů organizace. Zajišťuje výkon společných činností v případech, kdy je neefektivní jejich decentralizace.

Zodpovídá za odbornou úroveň podřízených, organizuje, řídí a kontroluje jejich činnost, vyjadřuje se k návrhům a navrhuje přijímání a propouštění Zaměstnanců HTS, schvaluje jejich pracovní i platové zařazení a pracovní náplně. Vyhodnocuje výsledky práce svých podřízených a řídí odměňování podle dosahovaných výsledků. Navrhuje řediteli organizační a ostatní změny na svém úseku.

 Jedná jménem organizace navenek ve věcech týkajících se HTS, zejména v oblasti smluvních vztahů při dodržení pravidel předběžné řídící kontroly.

Náměstka HTS jmenuje a odvolává ředitel nemocnice, je přímo podřízen řediteli.

Náměstkem HTS jsou přímo řízeni tito zaměstnanci: provozní technik, bezpečnostní technik, vedoucí ekonom, vedoucí dopravy, vedoucí prádelny, vedoucí nutriční terapeut, správce sítě

 

Ekonomické oddělení – podřízeno náměstkovi HTS

 

Finanční účtárna

Vede účetní a operativní evidenci finančního a hmotného majetku podle platných předpisů. Provádí finanční operace ve styku s bankami a dalšími subjekty. Na základě podkladů příslušných příkazců účetních operací realizuje finanční část investiční politiky nemocnice. Pečuje o finanční prostředky a cennosti pacientů svěřené do úschovy nemocnice. Zajišťuje evidenci, správu a vymáhání pohledávek. Zajišťuje činnost skladového hospodářství, včetně prvotní evidence a předepsaných administrativních postupů. Zabezpečuje plnění úkolů pokladní, spisové a archivní služby. Zabezpečuje doručování pošty a její distribuci. Vede průkaznou evidenci movitých a nemovitých předmětů, sleduje stav, pohyb a finanční hodnotu majetku na předepsaných tiskopisech a na místních seznamech inventárních úseků. Provádí kontrolu správného ocenění dlouhodobého investičního i drobného majetku. Zajišťuje návaznost a souhlas operativní evidence s účetnictvím. Vede evidenci osobních ochranných pracovních pomůcek a přezkušuje správnost této evidence. Připravuje podklady k provádění inventarizací, zabezpečuje vyčíslení inventárních rozdílů a předkládá návrhy na jejich vypořádání. Vede evidenci darů a čerpání finančních darů. Vede fond FKSP a zpracovává poklady pro jeho čerpání.

Připravuje měsíční účetní uzávěrky pro další rozhodování managementu, roční uzávěrku, daňové přiznání a výroční zprávu nemocnice podle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a Vyhlášky č. 410/2009 Sb.. Zprostředkovává výkaznictví pro státní instituce podle vyhlášky     č. 383/2009 Sb. a Český statistický úřad podle zákona č. 89/1995 Sb. Předkládá uzávěrky zřizovateli  dle jeho požadavků. Vede evidenci podepsaných smluv nemocnice a jejich kopie předává zřizovateli.

Toto oddělení je povinno sestavit každoročně účetní uzávěrku, která se předkládá Radě města.

Na základě vyhodnocení hospodaření je vypracována roční výroční zpráva, nejpozději do

30.6. roku následujícího.

 

Mzdové a personální oddělení

Komplexně zajišťuje a zabezpečuje správu nemocnice v oblasti personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců. Ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci sleduje a eviduje personální vybavení jednotlivých provozů nemocnice. Na základě návrhů pověřených vedoucích zaměstnanců schválených ředitelem zajišťuje agendu související s přijímáním, propouštěním, pracovním a platovým zařazením zaměstnanců podle druhu a náročnosti požadované pracovní činnosti a v souladu s kvalifikačními požadavky a s předpoklady pro výkon práce.

V souladu se směrnicí pro zajištění služeb nemocnice připravuje a zpracovává podklady související s prováděním lékařských prohlídek zaměstnanců. Sleduje a vyhodnocuje změny v předpisech týkajících se personální a mzdové správy, předkládá návrhy zajišťující implementaci těchto změn do vnitřních předpisů a dohlíží na jejich dodržování. Vedoucím zaměstnancům v rámci jejich řídících kompetencí při dodržení všech příslušných zákonných norem (ochrana osobních údajů zaměstnance) poskytuje informace o podřízených zaměstnancích, nezbytné pro výkon jejich řídící práce.

 V rámci pověření spolupracuje s odborovou organizací při projednávání nebo schvalování pracovně právních záležitostí a vnitřních platových předpisů a jejich změn; spolupracuje při přípravě nové kolektivní smlouvy.

 Zabezpečuje agendu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných.

 Zabezpečuje výpočet a výplatu platu včetně pracovněprávních náhrad, náhrad při dočasné pracovní neschopnosti a náhrad za ztrátu výdělku při pracovním úrazu. Zasílá výplaty zaměstnancům na jimi určené účty u peněžních ústavů a provádí srážky z platu, exekuce, insolvence.

Zabezpečuje agendu daně z příjmu ze závislé činnosti (roční zúčtování daně) a pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení, penzijního pojištění a důchodového spoření. Aktualizuje, zpracovává a provádí elektronický výstup pro registr nemocenského pojištění a agendu evidenčních listů důchodového pojištění. Zpracovává podklady a vystavuje potvrzení pro stanovení a výplatu nemocenských dávek zaměstnancům příslušnou správu sociálního zabezpečení. Zpracovává agendu cestovních náhrad zaměstnanců. Plní povinnosti týkající se povinných statistických šetření o zaměstnancích a provádí jejich výstupy ve stanovené podobě.

V rámci určených kompetencí spolupracuje s příslušnými úřady (OSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, inspektorát práce, penzijní společnosti), plní zákonem dané oznamovací a jiné povinnosti.

 

Oddělení technických a provozních činností

1. V oblasti provozu energetických zařízení a vodního hospodářství řídí a kontroluje provoz energetických zařízení a vyhrazeného technického zařízení.

Zajišťuje hospodárný provoz vytápění a souvisejících zařízení.

2. Zabezpečuje provádění předepsaných revizí vyhrazených technických zařízení dle platných právních předpisů.

3. Zajišťuje opravy, údržbu a modernizaci základních fondů strojních a stavebních – vlastní údržbou i dodavatelským způsobem.

4. Zabezpečuje veškeré úkoly vyplývající z povinnosti provádět účinná protipožární opatření včetně prevence.  

5. V rámci BOZP kontroluje dodržování předepsaných zkoušek specialistů a obsluhy vyhrazených zařízení. Spolupracuje se všemi vedoucími pracovníky nemocnice k zajištění bezpečnosti práce na všech úsecích.

6. Oddělení léčebné výživy organizuje a zabezpečuje v plném rozsahu léčebnou výživu nemocných. Dbá o dodržování kalorické a biologické hodnoty stravy podle platného dietního systému. Sleduje finanční náklady jednotlivých diet a odpovídá za dodržení průměrné strávní jednotky na jeden ošetřovací den. Odpovídá za řádný chod stravovacího provozu po stránce organizační, pracovní a ekonomické.

7. Dopravní zdravotní služba zabezpečuje přepravu raněných, nemocných, rodiček. Dbá o ekonomické vynakládání prostředků na dopravní zdravotní službu.

8. Provozní činnost komplexně řídí, organizuje a zabezpečuje provoz v prádelně, včetně opravy prádla, jeho sběr, rozvoz, obměnu a likvidaci.

9. Zabezpečuje svoz odpadu.

10. Zajišťuje provoz telefonní ústředny a vrátnice, zajišťuje stěhování, provoz zahradnictví a ostatních pomocných provozů.

11. V oblasti materiálně technického zásobování a skladování zajišťuje nákup materiálu a předmětů postupné spotřeby.

12. Zajišťuje medicinální plyny, včetně jejich rozvozu na jednotlivá pracoviště.

13. Provádí kvalitativní a kvantitativní přejímku dodávek.

14. Kontroluje stav zásob, vede prvotní evidenci v celém skladovém hospodářství, v oblasti materiálně technického zásobování.

15. Zajišťuje zásobování spotřební zdravotní materiál.

16. HTS provádí a zajišťuje za úhradu pro jiné subjekty praní prádla, prodej tepla, prodej zdravotnických a jiných materiálů za skladu, pronájem nebytových prostor.

17. Správce sítě zabezpečuje: správu sítě a počítačů v nemocnici, doplňuje informace na intranetu a internetu, provádí zálohování serverů a kontrolu záloh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválením tohoto organizačního řádu radou města se zrušuje platnost předchozího organizačního řádu ze dne 1.1.2013.

 

 Tento Organizační řád nabývá účinnosti 1.1.2017

 

Organizační řád nemocnice je základní organizační normou a je závazný pro všechny zaměstnance nemocnice.

Na základě organizačního řádu vydává ředitel navazující interní normy, podrobně upravující provoz a organizaci nemocnice, včetně jejich změn a doplňků. Jde zejména o:

- Pracovní řád

- Provozní řád

 

Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu jsou přílohy 1 – 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační řád vydal dne:                                      Organizační řád schválil dne:

 

 

 

 

 

MUDr. Štěpán Votoček                                                         Mgr. Martin Hrabánek

ředitel nemocnice                                                         starosta města Slaný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha  č.  1   

 

                         Členění Nemocnice Slaný ( zdravotnické činnosti )   

 

1. Lůžková část ( oddělení )

- interna

- chirurgie

- ortopedie

- dětské a novorozenecké

- gyn.- porodnické

- ARO

- následná péče

 

2. Ambulantní část

Interní ambulance a specializované poradny – všeobecná , příjmová , kardiologická , nefrologická , gastroenterologická, hepatologická, hematologická, diabetologická , revmatologická, endokrinologická, funkční diagnostika

 

Chirurgická ambulance a specializované poradny – všeobecná, příjmová, traumatologická poradna pro onemocnění prsu, urologická, onkologická, gastroenterologická, poradna pro onemocnění cév dolních končetin, poradna pro stomiky

 

Ortopedická ambulance

 

Dětská ambulance a specializované poradny –  nefrologická, neurologická, logopedická

 

Gynekologicko – porodnická ambulance a specializované poradny – dětská gynekologie, gynekologicko – urologická, poradna pro rizikové těhotenství, onkologická prevence

 

Anesteziologická ambulance a ambulance bolesti

 

3. Další organizační části

- LSPP

- DZS

 

4. Společné vyšetřovací a léčebné složky

- oddělení radiodiagnostické

- rehabilitace

- oddělení klinické biochemie, hematologie a transfuze

- nemocniční lékárna

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2     Organizační schéma nemocnice

 

 

                                                 

                                                           Ředitel nemocnice

 

 

 

 

 


Primáři oddělení            náměstek HTS           hlavní sestra        vedoucí lékárník       vedoucí vykazování            sekretářka

                                                                                                                                                         zdravotní péče

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Náměstek HTS                               provozní technik

 

 

                                                         Bezpečnostní technik

 

                                                         Vedoucí ekonom

 

                                                           Vedoucí prádelny

 

                                                          Vedoucí dopravy

 

                                                           Vedoucí nutriční terapeut

 

                                                           Správce sítě     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Příloha č. 3          Organizační  schéma oddělení

 

                                              

 

 

                                                      

                                                        PRIMÁŘ  ODDĚLENÍ

 

 

 


       lékaři                                            vrchní sestra                        administrativní pracovnice

 

 


                                                            staniční sestra

 

 


                                                nelékařský a pomocný personál

 

 

 

 

 

 

                                                             Hlavní sestra 

 


                                                     

 

 

                                            vrchní sestra         vedoucí nelékařští pracovníci komplementu