Provozní řád

1. Základní údaje

Název zařízení:                             Nemocnice Slaný

Adresa zařízení:                            Politických vězňů 576, 27401 Slaný

Telefon:                                          312 575 110

Statutární zástupce:                     MUDr. Štěpán Votoček, ředitel nemocnice

 

 

2. Obecné údaje

Nemocnice Slaný je příspěvkovou organizací, zřízena Městem Slaný. Úkolem nemocnice je poskytovat zdravotnické služby pacientům všech zdravotních pojišťoven, poskytuje zdravotnické služby obyvatelstvu svého spádového území. Zajišťuje jak péči na lůžkových odděleních, tak i péči ambulantní.

Areál nemocnice se skládá z pavilónů, jednotlivé pavilóny jsou propojeny spojovací chodbou. Nemocnice 314 lůžek, z tohoto počtu je 40 lůžek ošetřovatelské péče. V nemocnici pracuje přibližně 450 zaměstnanců všech profesí, kteří jsou důležití pro chod nemocnice.

 

3. Organizační struktura nemocnice

Organizační struktura nemocnice je stanovena Organizačním řádem (Rd 001).

 

4. Provoz nemocnice

Provoz nemocnice musí být organizován účelně a hospodárně při plném využití odbornosti zdravotnických pracovníků, lůžek, léčebných a diagnostických prostředků.

V provozu nemocnice musí být zajištěno dodržování zásad a předpisů týkající se hygieny a ochrany proti nozokomiálním nákazám, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Zdravotničtí pracovníci musí být způsobilí poskytovat zdravotní péči a tuto péči poskytovat v souladu se zákony.

 

5. Provoz oddělení

Provoz jednotlivých oddělení je organizován tak, aby všechny služby lékařů, sester a ostatních pracovníků se navzájem doplňovaly, měly plynulou návaznost a zajišťovaly nemocným účinnou péči. Nemocniční oddělení musí být schopno poskytovat péči v plném rozsahu též o sobotách, nedělích a svátcích.

Orientační vývěsky musí srozumitelně seznamovat občany s umístněním jednotlivých pracovišť a jejich ordinační dobou.

Základní provozní složkou nemocničního oddělení je lůžková ošetřovací jednotka (stanice), v nichž jsou nemocní ošetřováni týmem zdravotnických pracovníků, lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků se řídí Zákoníkem práce a Kolektivní smlouvou.

Nemocniční oddělení musí být schopno poskytovat péči v potřebném rozsahu též v mimopracovní době.

Zahájení ranního provozu na oddělení nesmí narušovat možnost dostatečného spánku nemocného. Pokud to není nezbytně nutné, nesmí se začínat před šestou hodinou. Doba nočního klidu trvá od 22 hodin do 6 hodin.

Celkově se stav nemocných na oddělení a úroveň péče ověřuje při primářských vizitách. Termíny pravidelného konání těchto vizit určuje primář daného oddělení. K zabezpečení všestranné odborné péče, zejména součinností specialistů různých oborů při stanovení diagnózy a provádění terapie, zajišťují jednotlivá oddělení svými kvalifikovanými lékaři konziliární služby pro nemocné na jiných oddělení. O konzilium žádá ošetřující lékař a dá k dispozici veškerou potřebnou dokumentaci.

 

Rozpis pracovních směn lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků, provádí pověřený lékař a vrchní sestra. Pracovníci po skončení směny mohou opustit pracoviště po řádném předání služby.

Bezprostřední péči o nemocného obstarává tým zdravotníků v čele s ošetřujícím lékařem, který také určuje, v rámci pokynů primáře oddělení, léčebný postup. Ostatní zdravotničtí pracovníci vykonávají péči o nemocného v souladu s pokyny ošetřujícího lékaře nebo primáře a stanoveným léčebným režimem.

Při denní vizitě lékař sleduje, zda je stanovený léčebný režim dodržován.

Ošetřující lékař je dále povinen vhodným a srozumitelným způsobem poučit pacienta (případně jeho blízké) o povaze onemocnění a o všech potřebných výkonech, jakož i o délce nutné hospitalizace. Ošetřující lékař odpovídá za to, že vyšetřovací, léčebné a ošetřovatelské výkony jsou prováděny jen se souhlasem pacienta, ledaže by souhlas nebyl nutný na základě zákona. Pokud pacient potřebnou péči odmítne, předloží mu ošetřující lékař k podpisu písemné prohlášení (negativní revers), ve kterém jsou uvedena rizika, která pacientovi v důsledku odmítnutí hrozí.

 

Sestry při ošetřovatelství snižují negativní vliv onemocnění na celkový stav pacienta- předcházení komplikacím. Sestra mu pomáhá soběstačnosti, respekt k právům pacienta, včetně práva na pokojné umírání.

Za kvalitu poskytované ošetřovatelské péče odpovídá vrchní/staniční sestra oddělení.

Sestry provádějí po absolvování adaptačního procesu samostatnou ošetřovatelskou činnost. Tato sestra musí mít platnou registraci, pokud ji nemá, pracuje pod dohledem registrované sestry nebo pod dohledem lékaře.

Sestra poskytuje ošetřovatelskou péči pasivně (podle ordinace lékaře, výzvy pacienta apod.) nebo aktivně (na základě sledování a zhodnocení stavu a potřeb pacienta), v případě potřeby sestra informuje nadřízenou sestru, v naléhavých případech přímo ošetřujícího lékaře.

Sestra odpovídá za přesné a včasné plnění ordinací lékaře. Odpovídá za řádné a efektivní hospodaření se všemi svěřenými předměty, léky, pomůckami a materiálem.

Sestra je přímo podřízená staniční sestře. Nemá bezprostředně podřízené zaměstnance, avšak v průběhu služby přebírá odpovědnost za činnost ošetřujícího personálu s nižší kvalifikací ve směně.

 

Nižší zdravotnický  personál  se podílí na poskytování ošetřovatelské péče. Je přímo podřízen staniční sestře, ve službě je podřízen sestře konající službu. Provádí jednoduché ošetřovatelské úkony, komplexní hygienickou péči o nemocné, včetně základní prevence dekubitů, provádí úpravy lůžka a práce spojené s distribucí jídla. Dále myje, dezinfikuje nástroje a pomůcky, připravuje a doplňuje zdravotnický materiál.

 

Pomocný personál se především stará o úklid daného úseku. Provádí pravidelně denní úklid, dále velký úklid dle harmonogramu jednotlivých oddělení.

 

6. Příjem nemocných, propuštění nemocných, přeložení, návštěvy nemocných a informace o jejich stavu upravuje Vnitřní řád (Rd 002).

 

7. Úmrtí

O umírajícího pacienta se stará zdravotnický personál, umožní se návštěva příbuzných.

K umírajícímu je sestra povinna volat lékaře.

Jsou-li v majetku zemřelého peněžní částky a cenné věci, které nebyly dříve dány do úschovny, převezme je službu konající sestra za přítomnosti další osoby a učiní o tom písemný záznam podepsaný oběma osobami.

Předměty po zemřelém, včetně peněžních částek a cenných věcí, které nebyly uloženy v úschovně, lze vydat příbuzným na písemné potvrzení.

Peněžní částky, které byly uloženy do úschovny se nahlásí k příslušnému státnímu notářství k projednání dědictví a podle jeho rozhodnutí je pak vydá oprávněným osobám.

Zemřelý může být odvezen z oddělení když je učiněno opatření k zajištění identifikace těla. Odvoz zemřelého obstarávají pracovníci oddělení, na němž nemocný zemřel a ukládají tělo do prostor k tomu určených.

Oblékání a další úpravu zemřelých z nemocnice zabezpečuje pohřební služba.

 

8. Stravování

Ošetřující lékař stanoví druh diet. Nutriční terapeut namátkou kontroluje, zda nemocní dostávají dietu podle předpisu a v jakém stavu je strava podávaná – úprava na talíři, teplota podávané stravy.

Strava se podává třikrát denně, u diabetiků pětkrát denně. Stravu na oddělení přejímá staniční setra. Ta dbá na náležitou teplotu jídel a rozděluje stravu podle jídelního lístku a stanovených diet. Staniční sestra též odpovídá za úpravu a způsob podávání stravy.

Ležící pacienty, pokud je nutné, sestra nebo sanitářka sama nakrmí.

Zbytky jídel nesmí zůstat na pokoji ani na oddělení a odpadky musí být odstraněny vždy po každém jídle.

Ošetřující personál kontroluje stravu, která byla přinesena z domova.

 

9. Provoz  odborných  ambulancí

Na vývěskách odborných ambulancí je informace o ordinační době a o možnosti předchozího objednání na požadované vyšetření.

V areálu nemocnice se nachází dva typy ambulancí. Nemocniční a soukromé. Se soukromými ambulance spolupracuje, ale nenese za jejich činnost odpovědnost.

 

10. Lékařská pohotovostní služba

- je poskytována v souladu s pokyny Krajského úřadu Středočeského kraje

 

 

11. Evidence nemocných

Probíhá v sytému AKORD.

 

12. Vyšetřovací složky

Organizace práce ve vyšetřovacích složkách se přizpůsobuje provozu odborných oddělení tak, aby byly zabezpečeny kvalitní služby lůžkovým a ambulantním složkám nemocnice.

Uspořádáním provozu je nutno zajistit, aby potřebná vyšetření byla provedena a výsledky byly k dispozici ještě týž den, u vyšetření složitějších nebo déle trvajících ihned po provedení.

Tyto vyšetřovací složky vedou zvláštní dokumentaci. První vyhotovení zjištěných závěrů se odevzdává příslušnému odbornému oddělení, opis se archivuje. RTG snímky se archivují na radiodiagnostickém oddělení a spolu s nálezy se ukládají tak, aby v případě potřeby byly přístupné i pro odborníky jiných oborů.

Pro naléhavé případy je zabezpečeno kvalifikované provádění takových vyšetření (zejména biochemických, hematologických, radiodiagnostických), bez nichž by mohl být ohrožen život nemocného, a to nepřetržitě v průběhu celého dne.

 

13. Dokumentace a povinná hlášení

Dle zákona je nemocnice povinna vést zdravotnickou dokumentaci. Ta obsahuje základní údaje o pacientovi, anamnestické údaje, údaje o onemocnění, o vyšetření, průběhu léčby a všechny významné okolnosti související s pacientem a jeho zdravotním stavem.

Za zdravotnickou dokumentaci se považují také všechny obrazové záznamy (rtg snímky).

Zdravotnická dokumentace musí být věcná, úplná a přehledná. Zaznamenané údaje, pokud jsou psány rukou, musí být čitelné.

Ze zákona je lékař povinen hlásit na Policii ČR neprodleně :

- týrání svěřené osoby, znásilnění, pohlavní zneužívání, neoprávněné nakládání s osobními údaji

- dále je povinen hlásit pokus o sebevraždu, kde je odůvodněné podezření, že na pokusu mohla mít účast druhá osoba, násilnou smrt

 

14. Povinná mlčenlivost

Zákonem uložena povinná mlčenlivost se vztahuje na všechny pracovníky, kteří se podílejí na poskytování zdravotní péče, bez ohledu na jejich činnost, funkci nebo pracovní zařazení. Mlčenlivost musí zachovávat i laboranti a rehabilitační pracovníci. Bez souhlasu pacienta nelze o něm podávat informace rodinným příslušníkům, zaměstnavateli, škole a zejména ne sdělovacím prostředkům. Jako porušení povinné mlčenlivosti se považuje i zasílání lékařských zpráv v nezalepené obálce.

 

15. Provozní řády

V souladu s tímto provozním řádem jsou povinni mít vypracovány provozní řády i jednotlivá oddělení, ambulance, provozy apod.

Provozní řády nemocnici schvaluje Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kladno.

Provozní řády vypracovává vrchní sestra daného oddělení.

 

 

 

16. Osobní ochranné pracovní prostředky

Všichni zaměstnanci nemocnice jsou povinni používat ochranný oděv, v němž nesmějí vycházet mimo areál nemocnice.

 

17. Povinnosti zdravotnických pracovníků a nemocnice

Povinnosti zdravotnického pracovníka a nemocnice, jako poskytovatele zdravotní péče, specifikuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění.

 

18. Kontrola ve zdravotnickém zařízení

Kontrolu v nemocnici může provádět:

- zdravotní pojišťovny, které kontrolují využívání a poskytování zdravotní péče, hrazené ze zdravotního pojištění

- zřizovatel a orgán státní správy (město, ministerstvo zdravotnictví, kraj)

- hygienik je oprávněn  provádět kontrolu dodržování hygienických předpisů a dodržování schválených provozních řádů

- požárníci, techničtí pracovníci kontroly elektrospotřebičů a elektroinstalací

 

19. Hospodaření zdravotnických pracovišť

Je založeno na principu nákladových středisek. Všichni zaměstnanci jsou povinni v rámci své působnosti postupovat nejen v souladu se správnou lékařskou praxí, ale zároveň tak, aby provoz nemocnice byl účelný a hospodárný.

Zdravotní péče musí být vyúčtována v souladu s platnými předpisy a uzavřenými smlouvami se zdravotními pojišťovnami.

Zdravotnická pracoviště jsou povinna řádně hospodařit se svěřeným majetkem, efektivně jej využívat a zajistit ochranu tohoto majetku.

 

20. Závěrečné ustanovení

Tato aktualizace provozního řádu vstupuje v platnost 1. 5. 2016.

Všichni zaměstnanci jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit, seznámení stvrdí svým podpisem.

Provozní řád nemocnice je v elektronické podobě na intranetu.

Podepsaný výtisk je uložen na ředitelství nemocnice.

Součástí provozního řádu je Spektrum poskytovaných služeb.