Výzva: č. 10

logo-na-web-irop_cz1.jpg

 

Projekt „Zvyšování efektivity, transparentnosti a kvality systémů IKT v Nemocnici Slaný“

 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006951
 • Rozpočet projektu: 11,24 mil. z toho částka dotace: 10,12 mil. Kč
 • Výzva: č. 10 „Kybernetická bezpečnost“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Plánovaný projekt sleduje naplnění strategie a cílů v souladu se strategií Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a reflektuje Národní program reforem ČR 2014, který představuje strategii vlády ČR, směřující k podpoře ekonomické prosperity země a k příspěvku České republiky k plnění Strategie EU 2020. Zaměření IROP vychází ze čtyř základních cílů regionální politiky ČR pro roky 2014-2020, formulovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020:

 • podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu regionů (růstový cíl);
 • zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl);
 • posílit environmentální udržitelnost (preventivní cíl);
 • optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální cíl).

Strategický význam je v posílení a modernizaci institucionální a administrativní kapacity veřejné správy a interakcí mezi ní, obyvateli, neziskovým a podnikatelským sektorem.

Plánovaný projekt sleduje naplnění cílů v souladu se SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Projekt je zaměřen na technická opatření, jichž implementace je třeba k ochraně informačních systémů a služeb a sítí elektronických komunikací před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti, před kybernetickým bezpečnostním incidentem nebo k řešení již nastalého kybernetického bezpečnostního incidentu.

Výstupem realizace projektu jsou nové prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti v prostředí:

 • Fyzická bezpečnost
 • Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
 • Nástroj pro řízení přístupových oprávnění
 • Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí
 • Aplikační bezpečnost

Celkovým výstupem projektu je tedy moderní informační systém, který zajistí zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů Nemocnice Slaný.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu a 10% z rozpočtu žadatele.