Výzva: č. 98

logo-eu-react-eu.jpg 

 

Projekt „Modernizace Nemocnice Slaný“

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016272

Rozpočet projektu: 176 mil. Kč, z toho částka dotace 150 mil. Kč

Výzva: č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby z IROP (REACT-EU)

 

Projekt řeší problém nedostatečné vybavenosti Nemocnice Slaný, což za následek morálně a technicky zastaralé přístroje a neuspokojivé prostory pracovišť interního oddělení a zejména chirurgie, tedy podporovaných oborů navázaných na urgentní příjmy 2. typu. Součástí projektu jsou stavební úpravy a vestavba v budově B Nemocnice Slaný, díky čemuž budou modernizovány prostory dotčených pracovišť včetně operačních sálů. Dále bude v rámci projektu pořízeno přístrojové vybavení, které z velké části nahradí současné zastaralé. Vznikne nové pracoviště magnetické rezonance a zvýší se tak kvalita poskytované péče, neboť vyšetření budou pro pacienty komfortnější, rychlejší a s přesnějšími výsledky. Potrubní pošta propojí budovy v areálu nemocnice tak, aby mohly být např. vzorky krve či lékařská dokumentace zasílány na požadovaná pracoviště co nejrychlejším a nejspolehlivějším způsobem, což opět za následek zvýšení kvality poskytované péče a komfortu pacientů.

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj a modernizace podporovaných pracovišť Nemocnice Slaný a vybudování prostor operačních sálů, díky čemuž projekt přispívá k posílení odolnosti zdravotnického systému a zajištění dostatečných kapacit nemocnice.

Dílčími cíli projektu jsou zvýšení kapacity poskytované zdravotní péče a zlepšení dostupnosti kvalitní zdravotní péče pro všechny pacienty, čehož bude dosaženo právě realizací projektu, která zahrnuje stavební úpravy (vestavba atrií a mj. rozšíření prostor operačních sálů chirurgie), zbudování potrubní pošty a pořízení přístrojového vybavení a zdravotnické techniky.

 

Projekt „Modernizace Nemocnice Slaný“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. Struktura financování je 100 % z Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj), nezpůsobilé výdaje z rozpočtu žadatele.

 

Výsledkem projektu je posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby formou pořízení nového vybavení a techniky a realizace stavebních prací.