Výzva: č. 28

logo-na-web-irop_cz.jpg 

 

 

Projekt „Zavedení nových funkcionalit do informačního systému Nemocnice Slaný“

  • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006031
  • Rozpočet projektu: 9,3 mil. z toho částka dotace: 8,3 mil. Kč
  • Výzva: č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Projekt řeší modernizaci IS pořízením nových komponent nebo modernizací stávajících (doplněním nových funkcionalit). Jde o oblasti el. zdravotnické dokumentace, ošetřovatelské dokumentace, vedení ordinace medikace, RTG zobrazovacího systému pro snímkování dlouhých kostí atd.

Další oblastí je pořízení docházkové agendy. Realizací dojde k napojení na el. preskripci eRecept, na systém eNechopenka a na eHealth systém Středočeského kraje.

Součástí je pořízení IT infrastruktury a koncových zařízení.

 

Pro projekt byly vydefinovány tyto cíle:

 

Projektový záměr je založen na identifikovaných potřebách žadatele, které byly formalizovány do následujících cílů:

  • Elektronizace procesů v oblasti péče o pacienty (které dnes probíhají bez podpory ICT a podpora ICT se jeví jako možná, efektivní a přínosná), typicky v oblastech elektronizace zdravotnické dokumentace, žádanek na vyšetření, řízení operačních sálů, eNeschopenky atd.
  • Automatizace rutinních postupů a tím zefektivnění práce zaměstnanců nemocnice v rámci jejich běžného pracovního zařazení a výkonu
  • Naplnění legislativních požadavků prostřednictvím realizace napojení na systémy třetích stran: ČSSZ (eNeschopenka) a SÚKL (eRecept)
  • Napojení na systém výměny elektronické zdravotnické dokumentace mezi subjekty na území Středočeského kraje (eHealth) a tím zajištění efektivnějšího sdílení dat o pacientech mezi zapojenými zdravotnickými zařízeními
  • S ohledem na postupující elektronizaci interních procesů nemocnice vybudování odpovídající spolehlivé a bezpečné IT infrastruktury pro provoz IS nemocnice.

Výstupem projektu je modernizovaný provozní informační systém Nemocnice Slaný.

 

Projekt „Zavedení nových funkcionalit do informačního systému Nemocnice Slaný“ je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu a 10% z rozpočtu žadatele.